+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Проектантски въпроси и отговори

Консултации по проектантски и архитектурни въпроси и отговори.

2023-10-05 16:07:25
Отговор
Здравейте,
Разделяне на собствеността по етажи и обособяването им в самостоятелни обекти става с доброволна делба. Доброволната делба се осъществява чрез договор, в който се уговаря всеки от съделителите какво ще получи и по какъв начин. Когато се разделя обект и се образуват три нови обекта е нужно да се изготви и одобри от общинската администрация инвестиционен проект. При изготвянето на проекта се съобразяват всички законови изисквания, предвидени в Закона за устройство на територията и в други нормативни актове. Част от изискванията за самостоятелно жилище са след делбата то да има: самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. При обособяване на новия обект в агенцията по кадастъра (АГКК) се представя схема на етажа, която се нанася в кадастъра. Ако новообразуваните обекти не могат да покрият тези изисквания поради технологични или други причини, то и реалното поделяне на имота не е възможно. Освен предварителната архитектурна работа по одобряване на проекта и нанасяне в кадастъра, за осъществяването на делбата е нужно да се подготвят и Удостоверение за данъчна оценка, Удостоверение за наследници, акт за собственост и проект на договора за делба. Договорът за делба се сключва с нотариална заверка на подписите и трябва да се подпише пред нотариус от всички съсобственици. Договорът за делба се вписва в Агенцията по вписванията. След делбата всеки от съсобствениците придобива реална част от имота, съответстваща на идеалните му части. Поздрави!
2023-10-05 10:45:46
Отговор
Здравейте,
За поставяне на „контейнер“ за жилищни/стопански и др. дейности в имот (поземлен или урегулиран) се изискват същите документи, каквито са необходими и при изграждане на обикновена сграда – проектна документация и разрешение за строеж (или разрешение за поставяне).  Като начало в общината по местонахождение на имота ще ви издадат скица-виза, в която се указва какво може да се проектира и изгради в имота, в зависимост от спецификата на зоната, в която попада. От значение е обстоятелството, че има наследници: възможен е вариант с разрешение всеки от съсобствениците да построи/постави равна по квадратура сграда в общия имот; или да се отстъпи право на един от съсобствениците; или да се извърши делба на имота – разделяне за ползване/или доброволна реална делба на целия имот: това зависи от площта, местоположението и др. обстоятелства. При делба на поземлен имот трябва да се изготви скица-проект на новообособените имоти. Скицата-проект се изготвя от геодезист - правоспособно лице по кадастъра - в цифров и графичен вид. Освен геодезическа работа по нанасяне в кадастъра за осъществяването на делбата е нужно да се изготви и проект на договора за делба. Поздрави!
2023-06-16 15:47:36
Въпрос
Здравейте,Притежавам УПИ в с. Раковсково, общ. Несебър. Желая там да поставя преместваема конструкция от предлаганите от фирми като Top House, Balkan Containers и други производни. От фирмата искат само фундамент. В закона, обаче, преместваемите конструкции са ми доста неясни. Също в документите на съответната община, никъде не присъства искане само за фундамент. Моля за оферта от ваша страна за консултация, какво и как мога да разположа на въпросното УПИ, какви документи ще ми бъдат необходими пред община Несебър както и какви документи е необходимо да изискам от фирмата, която избера за доставка на контейнерите.Благодаря
Отговор
Здравейте,
Преместваеми обекти в собствен поземлен имот се поставят при спазване изискванията на чл.55 и чл.56 от ЗУТ и в конкретния случай – на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Несебър.
Първо е необходимо да поискате от главния архитект на общината виза за поставяне на преместваем обект в собствения Ви имот.  За издаване на разрешение за поставяне следва да възложите на проектантски екип изработване на проектна документация, съдържаща: Ситуационна скица-схема, определяща разположение на обекта в поземления имот, вида, размера и предназначението му. Схемата се изработва върху комбинирана скица (извадка) от кадастралната карта и действащия ПУП. Към ситуацията трябва да има обяснителна записка, съдържаща информация за  конструкцията, материалите, параметрите и предназначението на преместваемия обект; Проект с разпределение и фасади; Конструктивно становище, уточняващо конструктивната схема, начина на закрепване на обекта за терена и фундамент; проекти за Ел и ВиК връзки, съгласувани със съответното експроатационно дружество. От фирмата – производител на конструкцията се представя заверен каталог със сертификат за конкретния обект.
Поздрави!
2023-06-06 13:07:32
Отговор
Здравейте,
За да направите преустройство на вече построената къща, е необходимо да притежавате копие на одобрената проектна документация, разрешение за строеж или други документи, удостоверяващи законността на построената сграда (в случай, че липсва такава документация, е необходимо да се снабдите с удостоверение за търпимост). Изготвя се нов инвестиционен проект за пристройка на стая с тераса на втория етаж по части архитектура и конструкции, с разпределения по етажи и фасади на сградата.
Поздрави!
 
2023-06-05 13:36:54
Въпрос
Здрваейте,искам да поставя пергола на последен етаж на сгреда, чиято покривна тераса не гледа към пътя. До покривната тераса се стига само през моят апартамент, но тя не е включена в натуралния акт на апартамента. Бихите могли да ми кажете какви са стъпките за да поставя перголата законно. Възможно ли е да не се прави общо събрани на входа, а да се поиска само разрешение от общината след играждането на проект от архитект. Благодаря Ви, предварително за помощта.Поздрави,С.К.
Отговор
Здравейте,
Покривна тераса, която служи за покрив на друг обект и не е включена към площта на Вашия апартамент, е обща част към обекта. За да получите разрешение за поставяне на пергола на тази тераса е необходимо: решение на общото събрание на собствениците на жилища, взето по установения ред, и изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта/тераса; архитектурен проект заедно с мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията на конструкцията на сградата.
Поздрави!
 
2023-06-01 13:52:44
Въпрос
Здравейте,Отворих кафене в центъра на София и се интересувам от информация и съдействие относно, целия процес Тротоарно право . Бих искал да сложа пред заведението една малка маса с 2 стола, висок бар на ръба на тротоара и един сенник над заведението.Не съм наясно изобщо с това, какъв е процеса, какво е необходимо и дали е възможно изобщо. Ако това са неща, които предлагате като услуги, ще се радвам да разбера повече и евентуално да ми съдействате с процеса.Поздрави,
Отговор
Здравейте,
Разполагането на маси и столове, хладилни витрини, щендери, стелажи и др. към търговски обекти и заведения върху тротоари – общинска собственост в гр.София, се определя с Наредба на Столична община. За получаване на разрешение за поставянето им е необходимо изготвяне на план-схема от архитект с пълна проектантска правоспособност. Схемите се изготвят на основание чл.28 от наредбата и отразяват наличното застрояване, заетата площ от общинския терен/тротоар, осигурената площ за безпрепятствено пешеходно движение, начина на покритие с леки слънцезащитни устройства и др.
План-схемите се заверяват в Дирекция „Управление и анализ на трафика“ на ул.“Будапеща“, №17, ет.7.
Заверената проектна документация се внася в районната общинска администрация за одобрение, издаване на разрешение за поставяне и определяне на цената на тротоарно право.
Поздрави!
2023-05-26 12:13:55
Отговор
Здравейте,
За да преустроите съществуващите сгради в имота е необходимо да имате копия на одобрените проекти и/или разрешения за строеж, удостоверяващи законността им. За получаване на удостоверение за търпимост се изготвя геодезическо заснемане, архитектурно заснемане и конструктивно становище, като комплект с изискваните  документи се внася в НАГ Столична община.
За преустройствата на сградите се изготвя нов инвестиционен проект по части архитектура, конструкции, ЕЛ (ВиК) с разпределения по етажи и фасади на обектите. Поздрави!
2023-05-16 14:25:25
Отговор
Здравейте,
Поставяне на фургон в собствен поземлен имот става при спазване изискванията на чл.55 и чл.56 от ЗУТ. Необходимо е главният архитект на общината да издаде виза за поставяне (на преместваем обект). За получаване на разрешение за поставяне следва да възложите изработване на проект, съдържащ: ситуационна схема, определяща разположение на фургона в поземления имот, вида и размера му. Схемата се изработва върху комбинирана скица (извадка) от кадастралната карта и действащия ПУП. Освен схема трябва да има обяснителна записка, съдържаща информация за  конструкцията, материалите, параметрите и предназначението на фургона; Конструктивно становище, относно начина на закрепване на фургона за терена и план на фундамента; изискват се проекти за Ел и ВиК връзки, съгласувани със съответните експроатационни дружества. От фирмата, произвеждаща фургона, се представя заверен каталог със сертификат. Поздрави!
2022-08-29 22:27:34
Отговор
Здравейте, 
От общината (по местонахождение на имота) ще Ви издадат виза за проектиране на допълващо застрояване, в която се указава основанието по ЗУТ и необходимия обем на проектната документация. За да подадете заявление за виза следва да представите копие на документа за собственост и актуална скица на имота. Поздрави!
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12
Повече информация
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация