+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Проектантски въпроси и отговори

Консултации по проектантски и архитектурни въпроси и отговори.

2022-04-18 15:40:04
Въпрос
Здравейте,Имам следния казус – искам да закупя имот ПИ 29204.7571.392 в с. Желява, в който има вече построени сгради (една пМЖ и две ПЖ). Сградите са в лошо състояние и искам да ги премахна, но след справка в ОУП за същия ПИ е отреден статут „самостоятелни терени за локални градини и озеленяване (Тго)“, въпреки данните от АГКК за НТП на имота – ниско застрояване (до 10м). Въпросът ми е, дали след премахването на постройките ще получа виза за проектиране на нова жилищна сграда, без да са необходими процедури за промени в ОУП/ПУП
Отговор
Здравейте,
Относно предназначението на поземления имот: със Заповед №РД-09-131/07.06.1989 год. на председателя на ИК на ОбНС – Кремиковци е одобрен План за регулация и застрояване (ПРЗ) за с.Желява. Съгласно ОУП за имот е отреден УПИ с предназначение „Тго“ -  Терени на локални градини и озеленяване с плътност на застрояване 2% и Кинт 0,02. Премахването на сградите, попадащи в границите на имота не е основание за издаване на виза. Необходимо е искане за допускане на градоустройствена процедура за изменение на предназначението на терена. Поздрави!
 
2022-04-03 23:34:28
Отговор
Здравейте,
Процедурата включва проект със задължително  становище от инженер-конструктор, което се одобрява/съгласува в общината. В случая се касае за строеж (т.е. реконструкция с намеса в конструктивната система на сградата) и се изисква разрешение за строеж преди всякаква намеса и СМР. Поздрави!
2022-03-30 16:26:15
Отговор
Здравейте,
Всяка комбинирана скица съдържа обозначения с римски и арабски цифри:
Римските цифри означават номер на парцела, получен при изготвяне на ПУП – План за регулация на съответното селище, район, квартал и т.н. За корекция в номерацията следва да се обърнете към общината, по местонахождение на имота, тъй като там се съхранява копие от одобрения регулационен план, независимо от институцията, която го е одобрила.  
Арабските цифри, които се изписват като индекс на римските, са идентификационните номера на имотите. Идентификаторът е уникален номер на имота, който се дава на всеки недвижим имот при създаване на кадастралната карта на селището. За корекция може да се обърнете към местната Служба по геодезия, картография и кадастър.
Ако няма влязла в сила кадастрална карта, тези номера са от карти и планове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. В Общинските служби по земеделие също могат да се получат или коригират такива документи от специално упълномощени за целта служители. Има и геодезисти, които имат право да издават и/или коригират имотна скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Поздрави!
 
2022-03-28 18:38:19
Въпрос
Здравейте,През 2019г реших да закупя къща, като поставих условие на собственика да изкара разрешение за позлване, тъй като имаше само АКТ15. Това се случи и през септември месец придобих имота, който се намира в кв. Република. По нотариален акт това е:ПИ с идентификатор ХХХХХХ .... представляващ НЕУРЕГУЛИРАНО ПРАЗНО МЯСТО с площ ХХХХ ....... ЗАЕДНО с построената в имота еднофамилна двуетажна жилищна сграда, въведена в експлоатация съгласно Удостоверение номер ХХХХ ... и т.н.Аз искам да си построя ГАРАЖ между къщата и улицата (която има регулация).Попитах строителна фирма - те ми казаха че им трябва проект. Намерих проектант, който отиде в обищана с документите ми и каза че без регулация не може да стане. Доколкото разбрах от съседи в квартала, ситуацията с урегулирането на имот е сложна, тъй като през 2013 са заличили регулацията на всички къщи в квартала. Звучи странно. Имам купища документи от придобиването на имота от предния собственик, за строежа започнал 2009, документ който удостоверява че не е земеделска земя и още много други.Въпросите ми са 2:Необходима ли ми е въобще регулация за да си построя гараж в тази ситуация Можете ли да ми погните с административните процедури А с евентуалното проектиране и осъществяване на проекта
Отговор
Здравейте,
Извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на действащия общ устройствен план (ОУП) за територията на общината и въз основа на действащ план за застрояване за поземления имот. Може да се строи в имоти извън регулация ако се спазват градоустройствените нормативи за съответната устройствена зона. С ПУР (план за улична регулация) се определя точно площта, която е необходима за съответния клас улица, както и за обслужващия тротоар и инфраструктура. Специфичното за плана за първа регулация е, че с него се определят необходимите площи за озеленяване и изграждане на  техническа инфраструктура и се дава право общината да придобие безвъзмездно до 25 на сто от площта на имота. Без приложена улична регулация няма възможност за проектиране и изграждане на гараж между къщата и улицата. Ако е отменена само регулацията между имотите, а уличната регулация е запазена (както описвате), вероятно има проблем при обособяване на отделните парцели. Промяната на един имот за регулирането му е продължителна процедура, включваща изготвянето на ПУП-ПР, което отнема време и средства, като е препоръчително да се възложи на лицензирана геодезическа фирма.
Поздрави!
 
2022-03-22 14:53:59
Отговор
Здравейте,
Ако при ремонта на покрива е свалена старата и е направена нова покривна конструкция, което е наложило бетонни пояси за подпирането й, тогава е извършена реконструкция, а не ремонт. В този случай е задължително да се изготви проект или становище на инженер–контруктор относно натоварнето и носимоспособността на съществуващата конструкцията на сградата, които да се одобрят в общината. Поздрави!
 
2022-03-19 14:01:14
Отговор
Здравейте,
Относно поставените от Вас въпроси: 1.При реконструкция на покрив с надграждане на ограждащите зидаве и промяна на подпокривното пространство е необходим технически проект по част Архитектура и част Конструктивна, като след одобряване на на проекта се издава разрешение за строеж от главния архитект на Общината;
2.Екзекутивните чертежи по част Архитектура отразяват направените по време на строителство несъществени отклонения от одобрения проект. След издаване на разрешението за строеж изменения се допускат въз основа на одобрен инвестиционен проект. Измененията се отразяват със Заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Поздрави!
2022-03-16 09:42:49
Въпрос
Имам нужда от съвет:харесал съм си къща, строена 1991г, но няма документи. Човекът извади нова скица, геодезическо заснемане направи и къщата е нанесена в кадастъра на селото. Остана само да се извади удостоверение за търпимост.Но се оказа, че не е измазана и зарада фасадата няма начин да се издаде такъв документ. В момента се чудя дали си струва да я купя и след като ѝ сложа изолация и т.н. ще ми дадат търпимост, изобщо струва ли си риска в случая Благодаря предварително
Отговор
Здравейте,
За да се прехвърли собствеността върху един незаконен строеж е необходимо собственикът да се снабди с удостоверение за търпимост на строеж. Сгради (жилищни, гаражи и др. постройки), за които няма издадени строителни книжа или липсват такива, се считат за незаконни строежи. Няма значение дали собственикът има нотариален акт за тях, дали са нанесени в кадастъра и е издадена скица от Службата по кадастър. Незаконните строежи не могат да бъдат предмет на прехвърлителни сделки (продажба, дарение, замяна). За да бъде „търпим“ незаконният строеж трябва да отговаря на следните условия: да е изграден до 31 март 2001 г.; да липсват необходимите разрешения и другите строителни документи за строежа му; изграждането му да е било допустимо по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или по действащите в момента разпоредби на ЗУТ.
Търпимите строежи не подлежат на премахване и забрана за ползване. Собствеността върху тях може да бъде прехвърлена след представяне на удостоверение за търпимост на строеж от органите, които одобряват съответните инвестиционни проекти.
Търпими строежи, които имат постоянен устройствен статут по действащия подробен устройствен план, могат да се пристрояват и надстрояват, да се извършват основни ремонти, реконструкции и преустройства в тях. Търпими строежи, които са предвидени за събаряне с подробния устройствен план, могат да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, но без да се изменя външното им очертание и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции.
Това, че сградата е неизмазана и/или без топлоизолация не е пречка за получавяне на Удостоверерие за търпимост. Удостоверението се издава след внасяне на необходимия набор от документи в общината по местонахождение на имота. Поздрави!
 
2022-03-10 16:01:45
Отговор
Здравейте,
Липсата на съществуващата тоалетна в скицата на АГКК води до промяна на кадастралната карта в службата по геодезия, картография и кадастър, което отнема време. Това е само един от проблемите – за да се въведе законово в експлоатация подобно студио/салон за красота е необходимо да има одобрен в общината проект по всички част, който да отговаря на съответни изисквания и нормативи; разрешение за строеж (независимо от обема на СМР); строителен надзор, който да окомплектова и подаде необходимата документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Поздрави!
2022-03-04 14:41:18
Въпрос
Здравейте,Закупих жилище старо строителство с балкон, който опасва почти целия апартамент. Бих искала да приобщя част от балкона към две от стаите (в новия ни нотариален акт, площта на балконите е включена в общата площ). Интересува ме дали можете да съдействате с изготвяне на проект за това приобщаване, който да внеса в общината и каква е цената. Също така ме интересува дали е необходимо изричното съгласие на съседите (този балкон гледа към заден двор, не е на предната фасада на сградата). Благодаря предварително.
Отговор
Здравейте,
Съгласно ЗУТ (§5, т.18 от ДР на ЗУТ) в застроена площ на апартамента се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите, така както е описано в нотариалния акт. При приобщаване на терасите към обема на стаите се извършва намеса в конструктивната схема на сградата, поради което е необходимо информиране и съгласие на заинтересованите съседи, изразено в нотариално заверена декларация. Необходим е проект по част архитектура и конструкции за одобряване в общината, с който в момента не можем да се ангажираме. Поздрави!
2022-02-09 12:30:50
Отговор
Здравейте, УПИ може да се раздели на две идеални части с договор за ползване. С договора се указва коя идеална част от имота ще се ползва от съответния съсобственик и неговите наследници. В този случай е необходимо геодезическо заснемане на имота и скица-проект (предложение) за  начина на ползване. 
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12
Повече информация
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация