+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Проектантски въпроси и отговори

Консултации по проектантски и архитектурни въпроси и отговори.

2022-08-29 22:27:34
Отговор
Здравейте, 
От общината (по местонахождение на имота) ще Ви издадат виза за проектиране на допълващо застрояване, в която се указава основанието по ЗУТ и необходимия обем на проектната документация. За да подадете заявление за виза следва да представите копие на документа за собственост и актуална скица на имота. Поздрави!
2022-08-12 16:59:33
Отговор
Здравейте,
От Общината е необходимо да ви издадат виза за допълващо застрояване - в случая за гараж. Ще трябва да представите проект за гаража, придружен с нотариално заверено съгласие от съседа, до границата на чийто имот се допира гаража, за да получите разрешение за строеж от главния архитект на общината.
Поздрави!
2022-08-09 12:19:24
Отговор
Здравейте,
Необходимо да се изработи нов проект по част: Геодезия - Вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси, съобразен с новото място, върху което ще се ситуира сградата, както и да се съгласува новия проект най-малко с конструктивната и архитектурната части на проекта за сградата.
Откриването на строителна площадка, даване на строителна линия, определяне на достигнатите коти корниз и било ще стават по новия проект и общината следва да съгласува със свой представител и подпис изброените протоколи. Поздрави!
2022-08-08 16:50:00
Въпрос
Здравейте, Притежавам идеални части от прилежащ двор към къща в град София. Има уговорка между съкооператорите за ползване на гаражни места зад къщата. При закупуването на имота от три възможни парко места две са вече заети, като единствено отреденото ми парко място не е с покрив. Гранича със съседи от къща близнак, където има изградена ограда от бетонни тухли, от другата страна с гаражна клетка, на съсед от моята кооперация. Въпроса ми е мога ли да поставя беседка тип навес от порядъка на 4х6 метра от дърво без да попадам в бюрократична безисходица Ще се налага ли да пускам заявления в община, за виза за строителство, проекти и т.н. или има някаква правна обосновка, това да не се наложи. Преди много години в тази част на парцела е имало сграда, която е разрушена. Има ли как да се размина с бележка от общината за ремонт на съществуваща сграда, която обаче не фигурира в кадастралната карта Благодаря предварително.Поздрави,Цветелин Николов
Отговор
Здравейте,
Няма начин да се избегне процедура с информиране и получаване на разрешение за строеж от Общината към съответния столичен район. Има варианти на облекчен режим за получаване на разрешение за строеж без изработване на инвестиционен проект, което обаче може да се прецени и укаже единствено от главния архитект на съответната община. Поздрави!
2022-08-04 17:23:11
Въпрос
Здравейте,Имам молба да ме консултирате за имот който се продава и в който искам да сложа малка къщичка/вила.Намира в с. Макоцево, община Горна Малина. Статута му е на земеделска земя с идентификатор 46231.89.31, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория: 0Днес бях на консултация при главния архитект на Горна Малина и той ми каза, цитирам: там е голям батак. Нямало скоро да се регулират имотите в тази местност. Казах му, че по кадастъра има няколко съседни имота които са УПИ (28, 29 и 30), а пред имота даже има стълб на ЧЕЗ. Отговора беше, че при него не са УПИ и, че явно са незаконни заедно със стълба на ЧЕЗ.Това много ме обърка, на него ли да вярвам или на кадастъра. Може би е видял добра лична инвестиция и се е опитал да ме откаже.Ще Ви помоля да кажете и Вашето мнение.Благодаря.
Отговор
Здравейте,
В поземлен имот 46231.89.31 с НТП  „земеделска земя“ не може да се строи жилищна или вилна сграда без смяна на статута на имота, освен при спазване условията на „Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им“.
Кадастралната карта не дава информация за регулацията и застрояването на селището. Тази информация се съдържа в Общия устройствен план, който определя преобладаващото предназначение на територията, и с който следва да е запознат главният архитект на общината. Земеделските земи, които се включват в границите на урбанизираните територии се определят с ОУП на селището, но това не прави автоматично имотите урегулирани поземлени имоти (УПИ-та), а е предпоставка собствениците да извършат в бъдеще  процедура за промяна предназначението им по реда на ЗОЗЗ.
Вие като собственик може да инициирате процедурата по промяната статута на имота като поискате с мотивирано предложение допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за вашия имот.
Обикновено тази дейност се извършва от собствениците, а не от Общината. Самата процедура отнема време и средства, предвид редицата съгласувателни процедури с административни, контролни и експлоатационни органи. Поздрави!
2022-08-03 16:53:08
Въпрос
Здравейте,Въпросът ми е:Имат ли право съседите ми над мен да направят тоалетната на баня, т.е.сложили са душ за къпане, а самата баня с WC я използват на замазка и шпакловка за склад. Даже тъй наречената WC-баня не е довършена години наред, а те само нея използват, и сега имаше теч и ми падна мазилката в нишата с вграден гардероб.Проблем след проблем.Дали трябва да имат разрешително за това преустройство Благодаря предварително С уважениеВаля Клинчарска
Отговор
Здравейте, Не е необходимо разрешение за преустройство - поставяне на душ/биде или друго съоръжение в санитарния възел, тъй като не се променя предназначението на помещението и не се разполага над Ваши помещения за живеене като коридори, стаи, складове за храни и др. Поздрави!
2022-04-18 15:40:04
Въпрос
Здравейте,Имам следния казус – искам да закупя имот ПИ 29204.7571.392 в с. Желява, в който има вече построени сгради (една пМЖ и две ПЖ). Сградите са в лошо състояние и искам да ги премахна, но след справка в ОУП за същия ПИ е отреден статут „самостоятелни терени за локални градини и озеленяване (Тго)“, въпреки данните от АГКК за НТП на имота – ниско застрояване (до 10м). Въпросът ми е, дали след премахването на постройките ще получа виза за проектиране на нова жилищна сграда, без да са необходими процедури за промени в ОУП/ПУП
Отговор
Здравейте,
Относно предназначението на поземления имот: със Заповед №РД-09-131/07.06.1989 год. на председателя на ИК на ОбНС – Кремиковци е одобрен План за регулация и застрояване (ПРЗ) за с.Желява. Съгласно ОУП за имот е отреден УПИ с предназначение „Тго“ -  Терени на локални градини и озеленяване с плътност на застрояване 2% и Кинт 0,02. Премахването на сградите, попадащи в границите на имота не е основание за издаване на виза. Необходимо е искане за допускане на градоустройствена процедура за изменение на предназначението на терена. Поздрави!
 
2022-04-03 23:34:28
Отговор
Здравейте,
Процедурата включва проект със задължително  становище от инженер-конструктор, което се одобрява/съгласува в общината. В случая се касае за строеж (т.е. реконструкция с намеса в конструктивната система на сградата) и се изисква разрешение за строеж преди всякаква намеса и СМР. Поздрави!
2022-03-30 16:26:15
Отговор
Здравейте,
Всяка комбинирана скица съдържа обозначения с римски и арабски цифри:
Римските цифри означават номер на парцела, получен при изготвяне на ПУП – План за регулация на съответното селище, район, квартал и т.н. За корекция в номерацията следва да се обърнете към общината, по местонахождение на имота, тъй като там се съхранява копие от одобрения регулационен план, независимо от институцията, която го е одобрила.  
Арабските цифри, които се изписват като индекс на римските, са идентификационните номера на имотите. Идентификаторът е уникален номер на имота, който се дава на всеки недвижим имот при създаване на кадастралната карта на селището. За корекция може да се обърнете към местната Служба по геодезия, картография и кадастър.
Ако няма влязла в сила кадастрална карта, тези номера са от карти и планове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. В Общинските служби по земеделие също могат да се получат или коригират такива документи от специално упълномощени за целта служители. Има и геодезисти, които имат право да издават и/или коригират имотна скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Поздрави!
 
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12
Повече информация
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация