+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Здравей те ако номера на парцела е объркан какво може да се направи

Отговор
Здравейте,
Всяка комбинирана скица съдържа обозначения с римски и арабски цифри:
Римските цифри означават номер на парцела, получен при изготвяне на ПУП – План за регулация на съответното селище, район, квартал и т.н. За корекция в номерацията следва да се обърнете към общината, по местонахождение на имота, тъй като там се съхранява копие от одобрения регулационен план, независимо от институцията, която го е одобрила.  
Арабските цифри, които се изписват като индекс на римските, са идентификационните номера на имотите. Идентификаторът е уникален номер на имота, който се дава на всеки недвижим имот при създаване на кадастралната карта на селището. За корекция може да се обърнете към местната Служба по геодезия, картография и кадастър.
Ако няма влязла в сила кадастрална карта, тези номера са от карти и планове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. В Общинските служби по земеделие също могат да се получат или коригират такива документи от специално упълномощени за целта служители. Има и геодезисти, които имат право да издават и/или коригират имотна скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Поздрави!
 
MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2022-03-30 16:26:15
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация