+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Здравейте,Имам молба да ме консултирате за имот който се продава и в който искам да сложа малка къщичка/вила.Намира в с. Макоцево, община Горна Малина. Статута му е на земеделска земя с идентификатор 46231.89.31, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория: 0Днес бях на консултация при главния архитект на Горна Малина и той ми каза, цитирам: там е голям батак. Нямало скоро да се регулират имотите в тази местност. Казах му, че по кадастъра има няколко съседни имота които са УПИ (28, 29 и 30), а пред имота даже има стълб на ЧЕЗ. Отговора беше, че при него не са УПИ и, че явно са незаконни заедно със стълба на ЧЕЗ.Това много ме обърка, на него ли да вярвам или на кадастъра. Може би е видял добра лична инвестиция и се е опитал да ме откаже.Ще Ви помоля да кажете и Вашето мнение.Благодаря.

Отговор
Здравейте,
В поземлен имот 46231.89.31 с НТП  „земеделска земя“ не може да се строи жилищна или вилна сграда без смяна на статута на имота, освен при спазване условията на „Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им“.
Кадастралната карта не дава информация за регулацията и застрояването на селището. Тази информация се съдържа в Общия устройствен план, който определя преобладаващото предназначение на територията, и с който следва да е запознат главният архитект на общината. Земеделските земи, които се включват в границите на урбанизираните територии се определят с ОУП на селището, но това не прави автоматично имотите урегулирани поземлени имоти (УПИ-та), а е предпоставка собствениците да извършат в бъдеще  процедура за промяна предназначението им по реда на ЗОЗЗ.
Вие като собственик може да инициирате процедурата по промяната статута на имота като поискате с мотивирано предложение допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за вашия имот.
Обикновено тази дейност се извършва от собствениците, а не от Общината. Самата процедура отнема време и средства, предвид редицата съгласувателни процедури с административни, контролни и експлоатационни органи. Поздрави!
MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2022-08-04 17:23:11
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация