+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Подробен устройствен план (ПУП)
Безплатни консултации и съдействие по подробен устройствен план
MAG CONSULT може да Ви консултира относно необходимостта от изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и случаите, които налагат негово възлагане. Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план се разработва директно ПУП. Има много разновидности на подробните устройствени планове - ПУП ( ПЗ – план за застрояване, План за регулация, Работни устройствени планове придружени със силуети – РУП и др.), обслужващи различни цели в инвестиционното проектиране, а именно:
Урегулиране на ПИ за ново строителство
Изменения на вече съществуващ ПУП
Промяна на предназначението на земеделска земя с цел строителство
Обединение на имоти
Делба на имот (между наследници при големи по площ поземлени имоти с цел продажба и др.)

MAG CONSULT може да Ви съдейства в изработване на най-важните основни видове Подробни устройствени планове (ПУП):
ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване
ПУП - ПР (план за регулация) - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване
ПУП - ПЗ (план за застрояване)
ПУП - РУП (работен устройствен план) - план за застрояване и силуетно оформяне
ПУП – мотивирано предложение
ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Урегулиране на поземлен имот
Безплатни консултации и съдействие по урегулиране на поземлен имот
MAG CONSULT може да Ви консултира относно урегулиране на притежавания от Вас имот. Урегулиране на поземлен имот (ПИ), съгласно закона за устройство на територията (ЗУТ), представлява определяне на неговите граници към улица, път или алея и към съседните поземлени имоти. С урегулирането се осигурява достъп на имота до улица и се гарантира минимално лице на парцела към улицата.
С урегулирането на имота се определят също така предназначението му, начина и характера на застрояването, линиите на застрояване и др.
За да се позволи жилищно, обществено-обслужващо и друг вид строителство в един поземлен имот, е необходимо той да бъде урегулиран.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Скици от АГКК
Безплатни консултации и съдействие по скици от АГКК
MAG CONSULT може да Ви консултира или при упълномощаване от Ваша страна да Ви снабди с актуална скица от АГКК. В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на поземления имот или сградата, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) съдържат данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Виза за проучване и проектиране
Безплатни консултации и съдействие по виза за проучване и проектиране
MAG CONSULT може да Ви консултира и съдейства за получаване на виза за проучване и проектиране за Вашия урегулиран поземлен имот. След придобиване на собствеността върху Вие, в случай че желаете да го застроите, следва да се снабдите с виза за проектиране, съгласно разпоредбите на ЗУТ, въз основа на която в последствие се възлага изработване на проект за застрояване. Виза за проектиране се издава от главния архитект на Общината или на района при предоставени права. Издадената виза за проектиране представлява копие на действащия подробен устройствен план и съдържа данни за означените налични сгради и постройки в него, в съседните имоти, с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения от правилата и нормативите на застрояване.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Комплексно проектиране
Безплатни консултации и съдействие по комплексно проектиране
MAG CONSULT може да консултира бъдещия инвеститор в предварителното проучване и изготвяне на Комплексна проектна документация за инвестиционните му намерения. Проектната документация е в обем, съгласно ЗУТ и законовите нормативни наредби, и в обхват, достатъчен да бъде получено Разрешение за строеж.

MAG CONSULT е екип с възможност да изготви проектна документация за инвестиционното Ви намерение в следния обем:
Част Архитектура – В зависимост от желанието на инвеститора се разработва проект за цялостен модел на сградата – разпределения на отделните нива, разрези, фасади, детайли, 3D визуализации. За изготвяне на архитектурния проякт е задължително да има готова част Геодезия
част Конструкции – ние ще Ви консултираме коя е най-рационалната по тихнико-икономически показатели конструкция ва Вашия обект Изготвяме проекти за стоманобетонни, метални, дървени или смесени конструкции, съдържащи конструктивни чертежи - кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления
Част Водопровод и Канализация (ВиК) – изготвяме проекти за вътрешни ВиК инсталации - чертежи, аксонометрия, количествена сметка външно ВиК – площадкови мрежи
Част Електро - изготвяме проекти за вътрешни електрически инсталации - чертежи, схема главно ел. табло гръмоотводна инсталация, количествена сметка интериорно осветление външно електрозахранване – площадкови кабелни мрежи
Част Отопление, вентилация, климатизация (ОВК) – изготвяме проекти за отоплителна инсталация, вентилационна инсталация, климатична инсталация, сградна газова инсталация - чертежи, количествена сметка
Оценка са съответствието на част за енергийна ефективност (ЕЕ) – необходима е за всеки инвестиционен проект за получаване на разрешение за строеж
Част Геодезия - изготвяме проекти, съдържащи: тахиметрична снимка, трасировъчен план и вертикална планировка, необходими за проектиране на всякакъв тип сгради на основното и допълващо застрояване
Част План за безопасност и здраве (ПБЗ) – разработва се задължително за всички новопроектирани сгради
Част Пожарна безопасност (ПБ)
Част План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) – разработва се задължително за новопроектирани сгради с РЗП над 300 м2
Част Паркоустройство и благоустройство
Част Технология – разработва се задължително за всички новопроектирани или подлежащи на реконструкция предприятия – с промишлен или селскостопански характер
Част Количествени сметки – изготвят се по всички специалности, съответстващи на изработваната проектна фаза.
Комплексата Проектната Документация, съобразно изискванията на инвеститора, може да бъде изготвена в една и/или в няколко от цитираните фази – Идеен проект, Технически проект, Работен проект по всички горецитирани части или по чл.150 от ЗУТ (комплексен проект), с качества за получаване на Разрешение за строеж.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Разрешение за строеж
Безплатни консултации и съдействие по разрешение за строеж
MAG CONSULT може да съдейства за получаване и влизане в сила на Разрешение за строеж на Вашия обект, независимо от предназначението и характера на строежа. Компетентен да издаде разрешение за строеж е главният архитект на общината или района, на чиято територия се намира строежът. Разрешението се издава при наличие на съгласуван и одобрен инвестиционен проект. Нужна е предварителна оценка за съответствие на инвестиционния проект с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, и за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Реконструкция, преустройство, смяна на предназначението
Консултации по реконструкция и смяна на предназначението
MAG CONSULT може да Ви консултира и съдейства с точна експертна оценка за възможността да реконструирате, преустроите или смените предназначението на Вашия обект:
Реконструкция на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите. Съгласно разпоредбите на ЗУТ строителството се извършва въз основа на одобрени строителни книжа - инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж в общия случай; въз основа на издадено разрешение за строежи в случаите по чл. 147 или без да се изисква разрешение за строежи в случаите по чл. 151 от ЗУТ.
Промяна на предназначението на обект или част от него, съгласно § 5, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ДР на ЗУТ) представлява промяна в начина на ползване на строежа. Съгласно действащите разпоредби, промяната на предназначението на един обект, независимо дали се извършват строителни и монтажни работи или не, представлява строеж по смисъла на ЗУТ и подлежи на разрешителен режим.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Узаконяване и/или удостоверение за търпимост
Консултации и съдействие по узаконяване и/или удостоверение за търпимост
MAG CONSULT може да извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство и да дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.
Узаконяване на един незаконен строеж преминава през няколко основни етапа, в които ние активно участваме:
Особено голямо значение има периода, в който е извършено незаконното строителство
Спазени ли са изискванията на градоустройството: най – честите проблеми са свързани с намалените отстояния от съседите, прекалено голямата височина на сградата, прекалено плътното застрояване и др. Какъв е статутът на имота, в който се намира незаконно изградената сграда - в регулация или не.
В част от случаите дори имотът да не е в регулация е възможно да се узакони постройката, но тук е необходимо да се направят сериозни проучвания на възможността за узаконяване на имота и вкарването му в регулация.
Удостоверение за търпимост към настоящия момент е единствено възможно решение за редица незаконни строежи като препоръчваме да се побърза с процедурата, поради реалната възможност тази практика да бъде прекратена в близко бъдеще.
Удостоверение за търпимост на сграда – извършва се контролно заснемане, придружено с конструктивно становище за обекта, доказва се периода на извършване на строителството, подготвя се преписката и се подава в общината, където ние се ангажираме с получаването на Удостоверение за търпимост.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Технически паспорт на обект
Безплатни консултации и съдействие по Технически паспорт на обект
MAG CONSULT може да Ви консултира и съдейства за изготвяне на технически паспорт за обекта, а при желание от Ваша страна – и да изготвя въпросния документ.
Техническият паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).
Собствениците на сградата за тяхна сметка възлагат да се извърши необходимото обследване и да се състави техническия паспорт на сградата. Обследването се прави на базата на проекти. Ако сградата няма такива, се прави цялостно заснемане. За съжаление плановете на повечето стари сгради не се пазят; поради липсата на тези проекти трябва да се изготви цялостно заснемане на сградите. Това на практика означава да се прави нов набор проекти, за да се докаже експлоатационната годност на старите строежи.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Покупко – продажба на недвижим имот
Консултации и съдействие по покупко – продажба на недвижим имот
MAG CONSULT може да Ви консултира и съдейства на пазара за недвижимости в областта на:
Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове във връзка с придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти
Справки за правния статут на недвижими имоти, права на трети лица върху тях, проверки за наличие на тежести (възбрани, ипотеки, вписани искови молби)
Изготвяне на договори за наем на недвижими имоти
Разваляне на договори, включително нотариални актове
Правни консултации относно недвижими имоти в режим на съсобственост
Правни консултации, свързани с придобиване на държавни и общински имоти и тръжни процедури
Правни консултации и участие в преговори между собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство
Извършване на всички услуги свързани с покупка на земя, проектиране на сгради, одобряване на архитектурните планове, издаване на разрешение за строеж, сключване на присъединителни договори с дружествата доставчици на услуги – електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, газификация и др., включително до получаване на Разрешение за ползване на сградата.
MAG CONSULT може да Ви осигури в областта на строителството пълно правно обслужване по въпросите на нормативните изисквания към строителството, включително и разрешаване на спорове пред съд.
MAG CONSULT може да Ви осигури пълно съдействие по изваждане и комплектоване на документи, необходими за издаване на Разрешение за ползване (Акт 16) и вкарване в експлоатация на нови сгради.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12
Повече информация
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация