+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Безплатни консултации
Безплатни консултации по всякакви идейни архитектурни проекти
MAG CONSULT предлага безплатни консултации в областта на вещното право и процедури по зут (закон за устройство на територията), свързани с градоустройствено планиране, ново проектиране и строителство на обекти от различен характер, процедури по узаконяване и търпимост на обекти, проучване на недвижими имоти преди сделки: Безплатни консултации може да получавате по всяко време чрез задаване на въпроси в приложената за контакт форма. Консултации за района на гр.София се осъществяват при необходимост с посещение на място. Консултации се получават и за обекти на територията на цялата страна. Консултациите се придружават с писмено становище по съответен казус при желание от страна на клиента.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Административно - правни въпроси
Консултации по Административно - правни въпроси
Ограничени вещни права върху недвижими имоти - право на строеж, право на надстрояване, право на пристрояване и право на ползване
Тежести върху недвижими имоти. Проверка за тежести. Заличаване на тежести върху имота
Придобиване на право на собственост по реда на специални закони - реституция, приватизация, търг и др.
Придобиване право на собственост върху имоти по наследяване и чрез владение по давност
Придобиване право на собственост върху имоти чрез сделка – покупко-продажба, замяна, дарение, договор за гледане и издръжка
Делба на недвижими имоти – земеделски и сграден фонд.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Процедури по ЗУТ
Консултации и съдействие по всякакви Процедури по ЗУТ
Необходимост от изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) с цел промяна на предназначението на земеделски моти
Вкарване на поземлени имоти в регулация и изработване на план за регулация и застрояване
Нанасяне и/или получаване на скици на имоти и обекти от АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)
Изготвяне на мотивирано предложение и получаване на виза за проектиране от съответната община
Комплексно проектиране на нови сгради от всякакъв характер
Получаване на Разрешение за строеж
Проекти за реконструкция, преустройство и смяна на предназначението обекти
Узаконяване на сгради, удостоверения за търпимост на незаконно изградени обекти от основно или допълващо застрояване
Изготвяне на технически паспорт
Консултации в областта на покупко-продажба на недвижими имоти.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Недвижими имоти
Безплатни консултации и съдействие по Недвижими имоти
Проучване на пазара и намиране на подходящ имот
Правен анализ на собствеността на избрания от купувача имот
Сключване на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба, в това число правно обслужване на сделката
Консултации относно техническото състояние на избрания от купувача имот
Консултация за възможни архитектурни намеси - преустройства и адаптиране на имота, съобразно изискванията на клиента.
Имате въпроси? Можете да ги зададете сега

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12
Повече информация
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация