+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурни и правни консултации. Проектиране.


Консултираме и разработваме за Вас инвестиционни проекти от всички области на инвестиционното проектиране.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на инвестиционното проектирането и юридическото обслужване.

Консултации и съдействие

Архитектурни и правни консултации в областта на проектирането и строителството

MAG CONSULT предлага компетентни архитектурни и правни консултации в областта на проектирането и строителството.
Консултациите се придружават с писмено становище по съответен казус при желание от страна на клиента.

Можете и писмено да задавате въпроси - моля, попълнете формата в https://archconsult.bg/контакти

АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
- Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, Проверка и анализ на наличната документация
- Справки относно наличието на вещно-правни тежести. Проверка за тежести. Заличаване на тежести върху имота
- Делба на недвижими имоти – земеделски и сграден фонд
- Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, ипотеки, съдействие при снабдяването с всички изискуеми от закона документи за нотариалното изповядване на сделката независимо в кой съдебен район се намира имота, представителство пред нотариус, процедури пред Имотния регистър към Агенция по вписванията
- Консултации по договори за строителство и довършителни работи.
- Консултации на собственици на недвижими имоти, решили да учредят право на строеж на строителна организация срещу обезщетение, проучване на фирмата, изготвяне на договор, гаранции
- Режим на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване)
- Извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност
- Придобиване право на собственост върху имоти чрез сделка – покупко-продажба, замяна, дарение, договор за гледане и издръжка
- Справки, удостоверения, процедури пред Агенция по вписванията и др.
 
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗУТ:
- Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) с цел промяна на предназначението на земеделски имоти
- Вкарване на поземлени имоти в регулация и изработване на план за регулация и застрояване
- Нанасяне и/или получаване на скици на имоти и обекти от АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)
- Изготвяне на мотивирано предложение и получаване на виза за проектиране от съответната община
- Комплексно проектиране на нови сгради от всякакъв характер
- Получаване на Разрешение за строеж
- Проекти за реконструкция, преустройство и смяна на предназначението обекти
- Удостоверения за търпимост на незаконно изградени обекти от основно или допълващо застрояване
- Изготвяне на технически паспорт
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12
Повече информация
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация