We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Консултация по архитектурни проекти
+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Архитектурни и правни консултации

Консултантска фирма за архитектурни и правни услуги

MAG Consult е фирма за комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, юридическа помощ в инвестиционните Ви намерения, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: професионални консултации, започващи с устройствено планиране, промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с експлоатационни и контролни органи.
Ние предлагаме обединение на усилията на архитекти и юристи, които да решат заедно проблемите Ви при реализация на инвестиционното Ви намерение.
Професионална юридическа помощ Вие ще получите в областта на вещното право: изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, проучване на правния статус на недвижими имоти, съдействие при проблеми, възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко - продажба на недвижими имоти; учредяване право на строеж, доброволна и съдебна делба на съсобствен имот.
Предлагаме компетентни консултации по ЗУТ: режим и ограничения на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, делба на недвижим имот).

Реализирани проекти

Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

Жилищна сграда
Киноцентър
Жилищна сграда
Още информация
Схеми за разполагане на маси с места за сядане на тротоар
Схеми за разполагане на маси с места за сядане на тротоар
Още информация
ПУП-ИПЗ кв.Левски София
План за застрояване
ПУП-ИПЗ кв.Левски София
Още информация
Жилищен блок в Дружба
Жилищни сгради
Жилищен блок в Дружба
Още информация
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурно и комплексно проектиране


Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни сгради, стопански предприятия и обществени пространства.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на проектирането.

Безплатна консултация. Бързи и кратки отговори на възникнали проектантски и архитектурни въпроси в строителството.

Отговори на въпроси

Експертни отговори на архитектурни и проектантски въпроси

2022-04-18 15:40:04
Здравейте,Имам следния казус – искам да закупя имот ПИ 29204.7571.392 в с. Желява, в който има вече построени сгради (една пМЖ и две ПЖ). Сградите са в лошо състояние и искам да ги премахна, но след справка в ОУП за същия ПИ е отреден статут „самостоятелни терени за локални градини и озеленяване (Тго)“, въпреки данните от АГКК за НТП на имота – ниско застрояване (до 10м). Въпросът ми е, дали след премахването на постройките ще получа виза за проектиране на нова жилищна сграда, без да са необходими процедури за промени в ОУП/ПУП
Здравейте,
Относно предназначението на поземления имот: със Заповед №РД-09-131/07.06.1989 год. на председателя на ИК на ОбНС – Кремиковци е одобрен План за регулация и застрояване (ПРЗ) за с.Желява. Съгласно ОУП за имот е отреден УПИ с предназначение „Тго“ -  Терени на локални градини и озеленяване с плътност на застрояване 2% и Кинт 0,02. Премахването на сградите, попадащи в границите на имота не е основание за издаване на виза. Необходимо е искане за допускане на градоустройствена процедура за изменение на предназначението на терена. Поздрави!
 
2022-04-03 23:34:28
Здравейте Бих искал да направя отвор за врата в панелна стена.Каква е процедурата Кога се укрепва, преди или след пробиване
Здравейте,
Процедурата включва проект със задължително  становище от инженер-конструктор, което се одобрява/съгласува в общината. В случая се касае за строеж (т.е. реконструкция с намеса в конструктивната система на сградата) и се изисква разрешение за строеж преди всякаква намеса и СМР. Поздрави!
Архитектура

Блог за проектантски консултации

Информация и новини относно архитектура и дизайн на пространства.

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12