We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Консултация по архитектурни проекти
+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Архитектурни и правни консултации

Консултантска фирма за архитектурни и правни услуги

MAG Consult е фирма за комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, юридическа помощ в инвестиционните Ви намерения, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: професионални консултации, започващи с устройствено планиране, промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с експлоатационни и контролни органи.
Ние предлагаме обединение на усилията на архитекти и юристи, които да решат заедно проблемите Ви при реализация на инвестиционното Ви намерение.
Професионална юридическа помощ Вие ще получите в областта на вещното право: изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, проучване на правния статус на недвижими имоти, съдействие при проблеми, възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко - продажба на недвижими имоти; учредяване право на строеж, доброволна и съдебна делба на съсобствен имот.
Предлагаме компетентни консултации по ЗУТ: режим и ограничения на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, делба на недвижим имот).

Реализирани проекти

Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

ПУП-ИПЗ кв.Левски София
План за застрояване
ПУП-ИПЗ кв.Левски София
Още информация
Схеми за разполагане на маси с места за сядане на тротоар
Схеми за разполагане на маси с места за сядане на тротоар
Още информация
Жилищна сграда РИО
Жилищни сгради
Жилищна сграда РИО
Още информация
Хотел Damyanoff
Хотел
Хотел Damyanoff
Още информация
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурно и комплексно проектиране


Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни сгради, стопански предприятия и обществени пространства.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на проектирането.

Безплатна консултация. Бързи и кратки отговори на възникнали проектантски и архитектурни въпроси в строителството.

Отговори на въпроси

Експертни отговори на архитектурни и проектантски въпроси

2023-06-16 15:47:36
Здравейте,Притежавам УПИ в с. Раковсково, общ. Несебър. Желая там да поставя преместваема конструкция от предлаганите от фирми като Top House, Balkan Containers и други производни. От фирмата искат само фундамент. В закона, обаче, преместваемите конструкции са ми доста неясни. Също в документите на съответната община, никъде не присъства искане само за фундамент. Моля за оферта от ваша страна за консултация, какво и как мога да разположа на въпросното УПИ, какви документи ще ми бъдат необходими пред община Несебър както и какви документи е необходимо да изискам от фирмата, която избера за доставка на контейнерите.Благодаря
Здравейте,
Преместваеми обекти в собствен поземлен имот се поставят при спазване изискванията на чл.55 и чл.56 от ЗУТ и в конкретния случай – на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Несебър.
Първо е необходимо да поискате от главния архитект на общината виза за поставяне на преместваем обект в собствения Ви имот.  За издаване на разрешение за поставяне следва да възложите на проектантски екип изработване на проектна документация, съдържаща: Ситуационна скица-схема, определяща разположение на обекта в поземления имот, вида, размера и предназначението му. Схемата се изработва върху комбинирана скица (извадка) от кадастралната карта и действащия ПУП. Към ситуацията трябва да има обяснителна записка, съдържаща информация за  конструкцията, материалите, параметрите и предназначението на преместваемия обект; Проект с разпределение и фасади; Конструктивно становище, уточняващо конструктивната схема, начина на закрепване на обекта за терена и фундамент; проекти за Ел и ВиК връзки, съгласувани със съответното експроатационно дружество. От фирмата – производител на конструкцията се представя заверен каталог със сертификат за конкретния обект.
Поздрави!
2023-06-06 13:07:32
Здравейте, правите ли консултации относно преустройство на вече построена къща, искаме да направим още една стая с тераса на втори етаж. Как стават нещата в случая Благодаря предварително
Здравейте,
За да направите преустройство на вече построената къща, е необходимо да притежавате копие на одобрената проектна документация, разрешение за строеж или други документи, удостоверяващи законността на построената сграда (в случай, че липсва такава документация, е необходимо да се снабдите с удостоверение за търпимост). Изготвя се нов инвестиционен проект за пристройка на стая с тераса на втория етаж по части архитектура и конструкции, с разпределения по етажи и фасади на сградата.
Поздрави!
 
Архитектура

Блог за проектантски консултации

Информация и новини относно архитектура и дизайн на пространства.

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12