We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Консултация по архитектурни проекти
+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Архитектурни и правни консултации

Консултантска фирма за архитектурни и правни услуги

MAG Consult е фирма за комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, юридическа помощ в инвестиционните Ви намерения, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: професионални консултации, започващи с устройствено планиране, промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с експлоатационни и контролни органи.
Ние предлагаме обединение на усилията на архитекти и юристи, които да решат заедно проблемите Ви при реализация на инвестиционното Ви намерение.
Професионална юридическа помощ Вие ще получите в областта на вещното право: изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, проучване на правния статус на недвижими имоти, съдействие при проблеми, възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко - продажба на недвижими имоти; учредяване право на строеж, доброволна и съдебна делба на съсобствен имот.
Предлагаме компетентни консултации по ЗУТ: режим и ограничения на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, делба на недвижим имот).

Реализирани проекти

Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Още информация
Хотел Damyanoff
Хотел
Хотел Damyanoff
Още информация
Жилищна сграда
Киноцентър
Жилищна сграда
Още информация
Жилищна сграда РИО
Жилищни сгради
Жилищна сграда РИО
Още информация
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурно и комплексно проектиране


Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни сгради, стопански предприятия и обществени пространства.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на проектирането.

Безплатна консултация. Бързи и кратки отговори на възникнали проектантски и архитектурни въпроси в строителството.

Отговори на въпроси

Експертни отговори на архитектурни и проектантски въпроси

2022-08-09 12:19:24
Здравейте,може ли да преместя строенето на къща с готов проект с 15 м.по надолу проектантите са объркалу и са я сложили на средата на парцела Благодаря
Здравейте,
Необходимо да се изработи нов проект по част: Геодезия - Вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси, съобразен с новото място, върху което ще се ситуира сградата, както и да се съгласува новия проект най-малко с конструктивната и архитектурната части на проекта за сградата.
Откриването на строителна площадка, даване на строителна линия, определяне на достигнатите коти корниз и било ще стават по новия проект и общината следва да съгласува със свой представител и подпис изброените протоколи. Поздрави!
2022-08-04 17:23:11
Здравейте,Имам молба да ме консултирате за имот който се продава и в който искам да сложа малка къщичка/вила.Намира в с. Макоцево, община Горна Малина. Статута му е на земеделска земя с идентификатор 46231.89.31, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория: 0Днес бях на консултация при главния архитект на Горна Малина и той ми каза, цитирам: там е голям батак. Нямало скоро да се регулират имотите в тази местност. Казах му, че по кадастъра има няколко съседни имота които са УПИ (28, 29 и 30), а пред имота даже има стълб на ЧЕЗ. Отговора беше, че при него не са УПИ и, че явно са незаконни заедно със стълба на ЧЕЗ.Това много ме обърка, на него ли да вярвам или на кадастъра. Може би е видял добра лична инвестиция и се е опитал да ме откаже.Ще Ви помоля да кажете и Вашето мнение.Благодаря.
Здравейте,
В поземлен имот 46231.89.31 с НТП  „земеделска земя“ не може да се строи жилищна или вилна сграда без смяна на статута на имота, освен при спазване условията на „Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им“.
Кадастралната карта не дава информация за регулацията и застрояването на селището. Тази информация се съдържа в Общия устройствен план, който определя преобладаващото предназначение на територията, и с който следва да е запознат главният архитект на общината. Земеделските земи, които се включват в границите на урбанизираните територии се определят с ОУП на селището, но това не прави автоматично имотите урегулирани поземлени имоти (УПИ-та), а е предпоставка собствениците да извършат в бъдеще  процедура за промяна предназначението им по реда на ЗОЗЗ.
Вие като собственик може да инициирате процедурата по промяната статута на имота като поискате с мотивирано предложение допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за вашия имот.
Обикновено тази дейност се извършва от собствениците, а не от Общината. Самата процедура отнема време и средства, предвид редицата съгласувателни процедури с административни, контролни и експлоатационни органи. Поздрави!
Архитектура

Блог за проектантски консултации

Информация и новини относно архитектура и дизайн на пространства.

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12